Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Löparakademin, 802450-5110, Kista Entré är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig och social verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR). Vi behandlar endast
personuppgifterna för specifika ändamål kopplade till den del av verksamheten där uppgifterna samlas in. Vi tillämpar uppgiftsminimering och sparar endast personuppgifterna så länge det behövs för ändamålet med behandlingen.

Vilka uppgifter samlar vi in och för vilket ändamål

Som deltagare i Löparakademin;
För kommunikation och deltagande i föreningens ungdomsverksamhet samt sammanställning avstatistik och uppföljning,
– namn
– kön
– telefonnummer
– e-postadress
– skola
– kontaktuppgifter till vårdnadshavare

Som ledare eller programansvarig i Löparakademin;
För kommunikation och deltagande i föreningens ungdomsverksamhet samt sammanställning avstatistik och uppföljning,
– namn
– födelseår
– telefonnummer
- e-postadress
– motivering till varför du söker uppdraget
– kontouppgifter och personnummer vid utlägg, arvodering eller dylikt

Vid anmälan till våra lopp eller föreläsningar eller köp av relaterade produkter;
För bekräftelse, fortlöpande kommunikation om arrangemanget du anmäler dig till samt informationom framtida arrangemang samt sammanställning av statistik och uppföljning,
– namn
– födelseår
– telefonnummer (vid anmälan till föreläsning)
– e-postadress
– hemadress
– klubb (vid anmälan till lopp)

Som funktionär vid våra lopp eller föreläsningar;
För fortlöpande kommunikation och informationsöverföring relaterade till dina arbetsuppgifter ochaktuellt evenemang,
– namn
– födelseår
– telefonnummer
– e-postadress
– kontouppgifter och personnummer vid eventuell arvodering

Som samarbetspartner eller leverantör till Löparakademin;
För fortlöpande kommunikation samt eventuell fakturering,
– namn till kontaktperson
– telefonnummer
– e-postadress
– namn på juridisk person
– organisationsnummer
– faktureringsadress

Visuellt material och marknadsföring

När du anmäler dig till våra lopp/events kan du komma att figurera i visuellt material (bild/video) i återkoppling, rapportering eller marknadsföring av arrangemanget du har deltagit i eller i kommunikation hos någon av arrangemangets samarbetspartners. Inom Löparakademins ungdomsverksamhet inhämtas alltid samtycke från deltagare och ledare vid händelse av foto eller filmproduktion. Du har alltid rätt att återkalla samtycket eller motsätta dig intresseavvägningen (vg se nedan under stycket rättigheter för mer utförlig beskrivning).

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen behandlar endast personuppgifter där det finns en laglig grund. Laglig grund som tillämpas inom föreningen är avtal, rättslig förpliktelse, allmänt intresse, intresseavvägning ochibland via samtycke. Vi samlar exempelvis in personuppgifter såsom namn, kön, e-postadress ochhemadress med avtal som grund vid till exempel anmälan/bekräftelse/kommunikation kring våra
motionslopp/events eller försäljning/hemleverans av lopp-tröjor eller när du anmäler dig somdeltagare eller ledare till våra ungdomsprogram. Vi samlar in uppgifter såsom ålder och kön medrättslig förpliktelse som grund vid rapportering av olika stöd. Vissa uppgifter såsom
sammanställning av statistik och uppföljning lagras med allmänt intresse som grund. Publicering avmaterial på hemsida och sociala medier sker ibland även genom intresseavvägning eller samtycke.

Personuppgifter som lagras hos leverantörer

För att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har efterfrågat via föreningen kan du behöva dela personuppgifter och ingå avtal med våra underleverantörer och samarbetspartners. Dessa inkluderar exempelvis mittlopp.se, racetimer.se, simplesignup.se, svenskalag.se. Vänligen se till att noggrant läsa igenom deras villkor och personuppgiftspolicys innan du lämnar personuppgifter. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredjepart.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna sparas bara så länge det behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna
kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna
behandlas
• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det
inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en
profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta föreningen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till
Datainspektionen, besök datainspektionen.se.